REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY Z PRODUKTAMI MARKI FISKARS

Nazwa Organizatora PIOTRUŚ PAN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

 

1. Słownik użytych pojęć

1.1. Organizator – PIOTRUŚ PAN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
NR 0000318286, REGON 180381962 NIP 795-246-06-75

1.2. Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w Programie lojalnościowym z produktami marki FISKARS, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

1.3. Program lojalnościowy z produktami marki FISKARS– akcja promocyjna pod nazwą „PROGRAM LOJALNOŚCIOWY Z PRODUKTAMI MARKI FISKARS”, prowadzona w sklepach Organizatora w okresie od 17.05.2021 do 30.08.2021 lub do wyczerpania zapasów, w ramach której Uczestnicy mogą dokonać zakupu Produktów Promocyjnych marki FISKARS z rabatem po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

1.4. Produkt Promocyjny – jeden z produktów marki FISKARS, który Uczestnik może nabyć w sklepach Organizatora po cenie z rabatem po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. Wykaz Produktów Promocyjnych , ceny z rabatem, wysokość rabatu i ceny bez rabatu podane zostały w Katalogu Programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS.

1.5. Katalog programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS– broszura informująca o zasadach programu, zasadach przyznawania naklejek, zawierająca wykaz Produktów Promocyjnych na której Uczestnik będzie naklejał Naklejki otrzymane za zakupy zgodnie z niniejszym regulaminem. Wzór katalogu określa załącznik nr 1.

1.6 Naklejki – samoprzylepne naklejki z logo FISKARS– wzór Naklejki określa Załącznik nr 2.

1.7. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady uczestnictwa w Programie lojalnościowym z produktami marki FISKARS. Regulamin dostępny jest w sklepach Organizatora.

 

2. Postanowienia ogólne

2.1. Program lojalnościowy z produktami marki FISKARS prowadzony jest na terenie Polski dla Klientów sklepów Organizatora.

2.2. Program lojalnościowy z produktami marki FISKARS będzie trwać od 17.05.2021 do 30.08.2021 lub do wyczerpania zapasów.

2.3. Przystąpienie Każdego Uczestnika do Programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS jest równoznaczne z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

2.4. Informacje o zasadach Programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS będą umieszczone na plakatach w specjalnie oznaczonych miejscach w sklepach Organizatora.

2.5. Program lojalnościowy z produktami marki FISKARS polega na umożliwieniu Uczestnikowi zakupu Produktu Promocyjnego z rabatem, pod warunkiem zebrania w Katalogu programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS minimum pięciu Naklejek.

 

3. Zasady uczestnictwa w Programie lojalnościowym z produktami marki FISKARS

3.1 Aby wziąć udział w Programie lojalnościowym z produktami marki FISKARS Każdy uczestnik powinien pobrać w sklepie Organizatora bezpłatny Katalog programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS w którym będzie naklejał zebrane naklejki.

3.2 Zebrane Naklejki przez Uczestnika w kilku Katalogach programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS nie podlegają zsumowaniu.

3.3 Katalogu programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS jest dokumentem na okaziciela. Uczestnik może posiadać nieograniczoną ilość Katalogów programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS

3.4 Za każde 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) wydane na zakup produktów dostępnych w sprzedaży w sklepach Organizatora podczas jednej transakcji (potwierdzonej wydaniem paragonu fiskalnego) w okresie trwania Programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS Uczestnik otrzyma jedną Naklejkę.

3.5 Z promocji wyłączone są zakupy napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych

3.6 Naklejki będą wydawane przez kasjera wraz z paragonem fiskalnym. Późniejsze wydanie Naklejek na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwe.

3.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę przez Uczestnika Katalogu Programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS lub Naklejek.

 

4. Zasady zakupu Produktów Promocyjnych

4.1 Każdy Uczestnik może dokonać zakupu Produktów Promocyjnych w sklepach Organizatora w terminie 17.05.2021 do 30.08.2021 roku lub do wyczerpania zapasów.

4.2. Zebranie określonej ilości Naklejek w Katalogu Programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS w części dotyczącej danego Produktu Promocyjnego uprawnia Uczestnika do zakupu jednej sztuki takiego Produktu Promocyjnego po cenie z rabatem określonej w Załączniku nr 1.

4.3. W celu uzyskania rabatu na zakup Produktu Promocyjnego Uczestnik powinien przedstawić kasjerowi Katalogu programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS z wymaganą ilością Naklejek w części dotyczącej danego Produktu promocyjnego.

4.4. Po dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego część Katalogu programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS z Naklejkami, za które został przyznany rabat, zostanie oznaczona jako wykorzystana i przekreślona przez Kasjera.

4.5. Rabat na zakup Produktów Promocyjnych nie zostanie udzielony jeżeli: Katalog programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS z naklejkami jest nieczytelny lub niszczony, Naklejki nie są oryginalne lub nie ma wymaganej ilości Naklejek.

4.6 W czasie trwania Programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS Każdy Uczestnik jak również Każdy Klient w sklepach Organizatora może dokonać zakupu Produktów Promocyjnych w cenach bez rabatu określonych w Załączniku nr 1.

 

5. Reklamacje

5.1 Prawo złożenia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS przysługuje jedynie Uczestnikom .

5.2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie ,listem poleconym na adres Organizatora PIOTRUŚ PAN Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul.Nestora 8 37-700 Przemyśl

. Z dopiskiem Akcja promocyjna: „Program lojalnościowy z produktami marki FISKARS ”

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać pełne dane Uczestnika (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym),jak również dokładne przyczyny reklamacji.

5.4. Reklamacje można zgłaszać do 30 dni od zakończenia Programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS . Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

5.5. Reklamacja rozpatrywana będzie przez Organizatora w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania.

5.6. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

 

6. Postanowienie końcowe

6.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z przeprowadzonym Programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

6.2. Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu lojalnościowego z produktami marki FISKARS , przed upływem terminu 30.08.2021 bez podania przyczyny.

6.4. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki.

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w części dotyczącej danych osobowych po 25 maja 2018 roku w związku z wprowadzeniem RODO, czyli zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

6.6. Niniejszy regulamin dostępny jest w Hurtowni Organizatora.