REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Kolekcja Ambition Granite”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Kolekcja Ambition Granite”

§1

Definicje

Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

 

1. Akcja Promocyjna – akcja promocyjna pod nazwą „Kolekcja Ambition Granite” prowadzona w Sklepach w okresie od 01.11.2019 do 31.01.2020 lub do wyczerpania zapasów, w ramach której Uczestnicy mogą dokonać zakupu Produktów Promocyjnych z rabatem po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Organizator Piotruś Pan Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Ul. Nestora 8, 37-700 Przemyśl

3. Produkt Promocyjny – jeden z produktów marki Ambition Granite wymienionych w Załączniku nr 2, który Uczestnik może nabyć w Sklepach po cenie z rabatem po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. Rodzaje Produktów Promocyjnych, ich ceny, wysokość rabatu oraz ceny z rabatem określa Załącznik nr 1.

4. Katalog kolekcjonera – wydawana Uczestnikowi broszura, której wzór zawiera Załącznik nr 1, na której Uczestnik będzie mógł gromadzić i przyklejać Naklejki otrzymane za zakupy Produktów w Sklepach na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Naklejki – samoprzylepne naklejki z wizerunkiem logo Ambition

7. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady udziału w Akcji Promocyjnej. Regulamin dostępny będzie w okresie trwania Akcji Promocyjnej u Kierownika Sklepów biorących udział oraz na stronie internetowej www.piotruśpan.pl

8. Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zamierzający wziąć udział w Akcji Promocyjnej.

§2

Postanowienia ogólne

 

1. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w Sklepach prowadzonych przez Organizatora.

2. Informacje o zasadach i szczegółach Akcji Promocyjnej będą umieszczone na stronie internetowej www.piotruspan.pl oraz u Kierownika Sklepu.

3. Akcja Promocyjna przeznaczona jest dla klientów Sklepów sieci Delikatesy Piotruś Pan.

4. Akcja Promocyjna polega na umożliwieniu Uczestnikowi zakupu Produktu Promocyjnego z rabatem. Po zebraniu na Kuponie Kolekcjonera naklejek w ilości określonej w Załączniku nr 1.

5. Akcja Promocyjna będzie prowadzona w okresie 01.11.2019 do 31.01.2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Naklejki będą wydawane od 01.11.2019 do 31.01.2020 roku. Zakup Produktów Promocyjnych będzie możliwy od 01.11.2019 do 31.01.2020 roku lub do wyczerpania zapasów.

6. Udział w Akcji Promocyjnej jest równoznaczny z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

§3

Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

1. W celu wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej Uczestnik powinien odebrać w jednym ze Sklepów Kupon kolekcjonera, na którym będzie mógł gromadzić Naklejki.

2. Kupony kolekcjonera będą wydawane nieodpłatnie przez kasjerów w Sklepach przez cały okres trwania Akcji Promocyjnej

3. Uczestnik może posiadać więcej niż jeden Kupon kolekcjonera. Kupon kolekcjonera jest dokumentem na okaziciela.

4. Naklejki zebrane przez Uczestnika na więcej niż jednym Kuponie kolekcjonera nie podlegają zsumowaniu.

5. Za każde 25(słownie: dwadzieścia pięć złotych) wydane na zakup Produktów podczas jednej transakcji (potwierdzonej wydaniem paragonu fiskalnego) w okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik otrzyma jedną Naklejkę. Nie jest możliwe sumowanie wartości zakupu Produktów z więcej niż jednego paragonu fiskalnego w celu otrzymania Naklejek. W programu wykluczone są wszystkie wyroby tytoniowe i alkoholowe.

6. Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę.

7. Naklejki będą wydawane przez kasjera wraz z paragonem fiskalnym.

Późniejsze wydanie Naklejek na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwe.

8. Zebrane Naklejki należy nakleić na Kuponie kolekcjonera.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę przez Uczestnika Katalogu kolekcjonera lub Naklejek. W takim przypadku zarówno Kupon kolekcjonera jak i dotychczas zgromadzone na nim Naklejki przepadają.

§4

Zasady zakupu Produktów Promocyjnych

1. Produkty Promocyjne będą dostępne w wybranych Delikatesach Piotruś Pan i będą eksponowane w specjalnie oznaczonych miejscach.

2. Zebranie Naklejek w części Kuponu kolekcjonera dotyczącej danego Artykułu Promocyjnego uprawnia Uczestnika do zakupu jednej sztuki takiego Artykułu Promocyjnego po cenie z rabatem określonej w Załączniku nr 2.

3. Zakupu Produktów Promocyjnych Uczestnik może dokonać w wybranych Delikatesach Piotruś Pan w terminie od 01.11.2019 do 31.01.2020 roku lub do wyczerpania zapasów.

4. W celu uzyskania rabatu na zakup Produktu Promocyjnego Uczestnik powinien przedstawić kasjerowi Kupon kolekcjonera z wymaganą ilością Naklejek naklejonych w części dotyczącej danego Produktu promocyjnego. Po dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego część Kuponu kolekcjonera z Naklejkami, za które został przyznany rabat, zostanie oznaczona jako wykorzystana i przekreślona przez Kasjera.

5. W całym okresie trwania Akcji Promocyjnej Uczestnik może dokonać zakupu Produktów Promocyjnych w cenach regularnych określonych w Załączniku nr 2, tj. bez rabatu.

6. Rabat na zakup Produktów Promocyjnych nie zostanie udzielony jeżeli:

a) Naklejki znajdujące się na Katalogu kolekcjonera noszą znamiona podrobienia, przerobienia lub skopiowania,

b) Katalog kolekcjonera z Naklejkami jest zniszczony lub nieczytelny,

c) na Katalogu kolekcjonera nie znajduje się wymagana liczba Naklejek.

§5

Reklamacje

1. Każdemu Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Akcji Promocyjnej z niniejszym Regulaminem, w czasie jej trwania lub nie później niż w terminie 30 dni od daty jej zakończenia. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej drogą pocztową na adres:

Piotruś Pan Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Ul. Nestora 8, 37-700 Przemyśl

Z dopiskiem „Akcja promocyjna:

Kolekcja Ambition Granite”

 

3. Reklamacja musi zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi nie więcej niż 21 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej powodem reklamacji, zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub podjęcia dodatkowych czynności przez Organizatora, okres rozpatrywania reklamacji może ulec stosownemu wydłużeniu. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o prowadzonym postępowaniu i określi nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

6. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

§6

Postanowienie końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni z piętnastodniowym wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie w Sklepach oraz na stronie www.piotruspan.pl Ogłoszenie zmian w Regulaminie może również nastąpić przez ogłoszenie jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji Promocyjnej w poszczególnych lub we wszystkich Sklepach, w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, pod warunkiem powiadomienia o tym Uczestników z 15-dniowym wyprzedzeniem, dokonanym poprzez ogłoszenie informacji o zakończeniu Akcji Promocyjnej w danym Sklepie lub Sklepach oraz na stronie internetowej www.piotruspan.pl.Zakończenie Akcji Promocyjnej przez Organizatora nie narusza praw Uczestników nabytych w okresie trwania Akcji Promocyjnej. W przypadku zakończenia Akcji Promocyjnej przez Organizatora, najpóźniej w terminie 60 dni od momentu ogłoszenia informacji o jego zakończeniu, Uczestnicy będą mieli prawo do zakupu Produktów Promocyjnych w cenie z rabatem po spełnieniu warunków jego otrzymania przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

3. Do postanowień Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Akcji promocyjnej będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

5. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:

 

Lp.

Nazwa

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

1

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Wyb. O. Św. Jana Pawła II 70

2

Delikatesy Piotruś Pan

38-600 Lesko

Lesko

Ul. Parkowa 2

3

Delikatesy Piotruś Pan

37-741 Krasiczyn

Krasiczyn

Krasiczyn 138

4

Delikatesy Piotruś Pan

37-550 Radymno

Radymno

Ul. Os. Jagiełły 14

5

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Paderewskiego 14 b

6

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Sikorskiego 1 b

7

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Mickiewicza 7

8

Delikatesy Piotruś Pan

36-245 Nozdrzec

Nozdrzec

Nozdrzec 235

9

Delikatesy Piotruś Pan

38-600 LESKO

Bezmiechowa

Bezmiechowa 222

10

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Franciszkańska 35

11

Delikatesy Piotruś Pan

37-500 Jarosław

Jarosław

Osiedle 1000-lecia 6

12

Delikatesy Piotruś Pan

37-500 Jarosław

Jarosław

Ul. Nartowskiej 1

13

Delikatesy Piotruś Pan

37-430 Jeżowe

Jeżowe

Jeżowe 4 a

14

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Grunwaldzka 97

15

Delikatesy Piotruś Pan

37-750 Dubiecko

Nienadowa

Nienadowa 502 c

16

Delikatesy Piotruś Pan

37-716 Orły

Orły

Ul. Przemyska 4

17

Delikatesy Piotruś Pan

37-500 Jarosław

Jarosław

Ul. Bema 2

18

Delikatesy Piotruś Pan

37-600 Lubaczów

Lubaczów

Ul. Sobieskiego 13

19

Delikatesy Piotruś Pan

37-550 Radymno

Radymno

Ul. Rynek 25

20

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

ul. Obozowa 1

21

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. 3-go maja 32

22

Delikatesy Piotruś Pan

37-205 Zarzecze

Zarzecze

Zarzecze 1 a

23

Delikatesy Piotruś Pan

37-200 Przeworsk

Przeworsk

Ul. Łańcucka 1 a

24

Delikatesy Piotruś Pan

37-220 Kańczuga

Kańczuga

Ul. Rynek 20

25

Delikatesy Piotruś Pan

37-755 Krzywcza

Krzywcza

Krzywcza 32

26

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Ofiar Katynia 16

27

Delikatesy Piotruś Pan

37-306 Grodzisko Dolne

Grodzisko Dolne

Grodzisko Dolne 288 d

28

Delikatesy Piotruś Pan

37-734 Fredropol

Fredropol

Fredropol 17

29

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Ostrów

Ostrów 398

30

Delikatesy Piotruś Pan

38-540 Zagórz

Zagórz

Ul. Piłsudskiego 14

31

Delikatesy Piotruś Pan

37-500 Szówsko

Szówsko

Ul. Zamojska 14

32

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Przemyśl

Ul. Monte Cassino 40

33

Delikatesy Piotruś Pan

37-700 Przemyśl

Prałkowce

Prałkowce 88

34

Delikatesy Piotruś Pan

37-500 Jarosław

Jarosław

ul. 3-go maja 47b

35

Delikatesy Piotruś Pan

37-500 Jarosław

Jarosław

ul. Piłsudskiego 25

36

Delikatesy Piotruś Pan

37-620 Horyniec Zdrój

Horyniec Zdrój

Ul. Wojska polskiego 3A

 

 

24-25.01.2020