REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
PROGRAM LOJALNOŚCIOWY Z PRODUKTAMI MARKI LUMINARC

Nazwa Organizatora PIOTRUŚ PAN PLUS SP. Z O.O.

 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „PROGRAM LOJALNOŚCIOWY Z PRODUKTAMI MARKI LUMINARC”
Nazwa Organizatora PIOTRUŚ PAN Plus Sp. z o.o.

1. Słownik użytych pojęć
1.1. Organizator – PIOTRUŚ PAN Plus Sp. z o.o. wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NR 0000318286 REGON 180381962 NIP 795-246-06-75

1.2. Uczestnik – każda pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w Programie lojalnościowym z produktami marki LUMINARC, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
1.3. Program lojalnościowy z produktami marki ZWIEGER – akcja promocyjna pod nazwą „PROGRAM LOJALNOŚCIOWY Z PRODUKTAMI MARKI LUMINARC”, prowadzona w sklepach Organizatora w okresie od 1.02-31.03.2024 lub do wyczerpania zapasów, w ramach której Uczestnicy mogą dokonać zakupu Produktów Promocyjnych marki LUMINARC z rabatem po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
1.4. Produkt Promocyjny – jeden z produktów marki LUMINARC, który Uczestnik może nabyć w sklepach Organizatora po cenie z rabatem po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie. Wykaz Produktów Promocyjnych , ceny z rabatem, wysokość rabatu i ceny bez rabatu podane zostały w Katalogu Programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC.
1.5. Katalog programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC – broszura informujące o zasadach programu, zasadach przyznawania naklejek, zawierająca wykaz Produktów Promocyjnych na, której Uczestnik będzie naklejał Naklejki otrzymane za zakupy zgodnie z niniejszym regulaminem. Wzór katalogu określa załącznik nr 1.
1.6 Naklejki – samoprzylepne naklejki z logo LUMINARC – wzór Naklejki określa Załącznik nr 2.
1.7. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady uczestnictwa w Programie lojalnościowym z produktami marki LUMINARC. Regulamin dostępny jest w sklepach Organizatora.

 

2. Postanowienia ogólne
2.1. Program lojalnościowy z produktami marki LUMINARC prowadzony jest na terenie Polski dla Klientów sklepów Organizatora.
2.2. Program lojalnościowy z produktami marki LUMINARC będzie trwać 1.02-31.03.2024 lub do wyczerpania zapasów.
2.3. Przystąpienie Każdego Uczestnika do Programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC jest równoznaczne z akceptacją zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
2.4. Informacje o zasadach Programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC będą umieszczone na plakatach w specjalnie oznaczonych miejscach w sklepach Organizatora.
2.5. Program lojalnościowy z produktami marki LUMINARC polega na umożliwieniu Uczestnikowi zakupu Produktu Promocyjnego z rabatem, pod warunkiem zebrania w Katalogu programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC minimum pięciu Naklejek.

 

3. Zasady uczestnictwa w Programie lojalnościowym z produktami marki LUMINARC
3.1 Aby wziąć udział w Programie lojalnościowym z produktami marki LUMINARC każdy uczestnik powinien pobrać w sklepie Organizatora bezpłatny katalog programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC, w którym będzie naklejał zebrane naklejki.
3.2 Zebrane Naklejki przez Uczestnika w kilku Katalogach programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC nie podlegają zsumowaniu.
3.3 Katalog programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC jest dokumentem na okaziciela. Uczestnik może posiadać nieograniczoną ilość Katalogów programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC.
3.4 Za każde 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) wydane na zakup produktów dostępnych w sprzedaży w sklepach Organizatora podczas jednej transakcji (potwierdzonej wydaniem paragonu fiskalnego) w okresie trwania Programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC, Uczestnik otrzyma jedną Naklejkę.
3.5 Z promocji wyłączone są zakupy napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych
3.6 Podczas jednej transakcji potwierdzonej wydaniem paragonu fiskalnego Uczestnik może otrzymać maksymalnie 50 Naklejek.
3.7 Naklejki będą wydawane przez kasjera wraz z paragonem fiskalnym. Późniejsze wydanie Naklejek na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwe.
3.8 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę przez Uczestnika Katalogu Programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC lub Naklejek.

 

4. Zasady zakupu Produktów Promocyjnych
4.1 Każdy Uczestnik może dokonać zakupu Produktów Promocyjnych w sklepach Organizatora w terminie 1.02-31.03.2024 roku lub do wyczerpania zapasów.
4.2. Zebranie określonej ilości Naklejek w Katalogu Programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC w części dotyczącej danego Produktu Promocyjnego uprawnia Uczestnika do zakupu jednej sztuki takiego Produktu Promocyjnego po cenie z rabatem określonej w Załączniku nr 1.
4.3. W celu uzyskania rabatu na zakup Produktu Promocyjnego Uczestnik powinien przedstawić kasjerowi Katalogu programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC z wymaganą ilością Naklejek w części dotyczącej danego Produktu promocyjnego.
4.4. Po dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego część Katalogu programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC z Naklejkami, za które został przyznany rabat, zostanie oznaczona jako wykorzystana i przekreślona przez Kasjera.
4.5 Rabat na zakup Produktów Promocyjnych nie zostanie udzielony jeżeli: Katalog programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC z naklejkami jest nieczytelny lub niszczony, Naklejki nie są oryginalne lub nie ma wymaganej ilości Naklejek.
4.6 W czasie trwania Programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC Każdy Uczestnik jak również Każdy Klient w sklepach Organizatora może dokonać zakupu Produktów Promocyjnych w cenach bez rabatu określonych w Załączniku nr 1.

 

5. Reklamacje
5.1 Prawo złożenia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARK przysługuje jedynie Uczestnikom .
5.2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie ,listem poleconym na adres Organizatora PIOTRUŚ PAN Plus Sp. z o.o. ul. Nestora 8 37-700 Przemyśl. Z dopiskiem Akcja promocyjna: „Program lojalnościowy z produktami marki LUMINARC”
5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać pełne dane Uczestnika (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym), jak również dokładne przyczyny reklamacji.
5.4. Reklamacje można zgłaszać do 30 dni od zakończenia Programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
5.5. Reklamacja rozpatrywana będzie przez Organizatora w terminie 21 dni licząc od dnia otrzymania.
5.6. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane.

 

6. Postanowienie końcowe
6.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z przeprowadzonym Programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
6.2. Prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu lojalnościowego z produktami marki LUMINARC, przed upływem terminu 31.01.2021 bez podania przyczyny.
6.4. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki.
6.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w części dotyczącej danych osobowych po 25 maja 2018 roku w związku z wprowadzeniem RODO, czyli zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.
6.6. Niniejszy regulamin dostępny jest w Hurtowni/Siedzibie Firmy Organizatora.