INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż, w przypadku gdy Piotruś Pan sp. z o.o.  z siedzibą w Przemyślu przetwarza Pani/ Pana dane osobowe, to:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Piotruś Pan sp. z o.o., adres siedziby: 37-700 Przemyśl, ul. Nestora 8, REGON 180381962, NIP 7952460675, BDO 000030456, KRS NR 0001006280.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Piotruś Pan sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez list poczty elektronicznej na adres: iod@ppan.pl, tel. +48 16 675 27 65.

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora:

a. do celów wynikających z jego prawnie uzasadnionych interesów w formie nagrania z monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator przetwarza dane osobowe za pomocą monitoringu wizyjnego w obiektach handlowych „Delikatesy Piotruś Pan” oraz na terenie parkingów, przy czym prawnie uzasadniony interes Administratora obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na obszarze obiektów handlowych i parkingów w zakresie bezpieczeństwa przebywających tam osób oraz znajdującego się tam mienia. Podanie danych w zakresie wizerunku utrwalanego przez monitoring wizyjny jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do wejścia i przebywania na terenie objętym monitoringiem wizyjnym. Obszar objęty monitoringiem wizyjnym jest oznaczony;

b. albo w celu związanym z wykonaniem umowy, jeżeli osoba, której dane dotyczą jest stroną takiej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c. albo gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d. albo gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

e. albo w przypadku dobrowolnego skorzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na zapewnianiu wysokiego poziomu zadowolenia klientów z jego usług.

4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych ani do państw trzecich, za wyjątkiem organów publicznych, zgodnie z art. 4 pkt 9 RODO.

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a. do trzech miesięcy – w przypadku danych z monitoringu wizyjnego, o których mowa w ust. 3 lit. a, chyba, że mogą one stanowić albo stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na mocy przepisów prawa, wtedy okres przechowywania zostanie odpowiednio przedłużony;

b. obowiązywania umowy, jej rozliczenia oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej realizacją – w przypadku danych, o których mowa w ust. 3 lit. b;

c. wynikający z właściwych przepisów prawa – w przypadku danych, o których mowa w ust. 3 lit. c;

d. wynikający z warunków udzielenia zgody przez osobę, której dane dotyczą – w przypadku danych, o których mowa w ust. 3 lit. d;

e. do dnia udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, lecz nie dłużej niż w terminie 30 dni od wysłania zapytania – w przypadku dobrowolnego skorzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora, o czym mowa w ust. 3 lit. e.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/ Panu następujące prawa:

a. prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO;

b. prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO;

c. prawo do usunięcia danych, w przypadkach, o których mowa w art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO;

e. prawo do przenoszenia danych, w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;

f. prawo do wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO;

g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. W przypadku, gdy podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i prawidłowej realizacji umowy, to konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.